Llei de protecció de dades:

L'Aplec Sagrat us informa que les dades personals rebudes seran tractades amb estricta confidencialitat, d’acord amb la nostra política de privacitat i la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Per això us fem avinent que hi ha un fitxer automatitzat amb dades de caràcter personal, amb la finalitat de fer possible la gestió de la informació sol·licitada. Els destinataris de la informació són els preveres i secretaria.

Les dades tractades seran les estrictament necessàries per a la correcta identificació del remitent i per efectuar la gestió dels contactes corporatius propis de la nostra entitat. Respecte de les vostres dades, podreu exercitar els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació dins l’àmbit reconegut per la llei, que podreu sol·licitar enviant un correu electrònic a info@aplecsagrat.org